Alkohol och Drogpolicy för Ulricehamns Fritidsfiskare

Ulricehamns Fritidsfiskare är en ideell förening i Ulricehamns kommun. Föreningen bedriver verksamhet inom fiske och naturvård.

Föreningen har medlemmar från ca 7 år och uppåt.

Ledare i föreningen skall vara ett föredöme för de ungdomar vi har hand om och det är därför viktigt hur vi agerar och uppträder när vi representerar vår förening.

Syftet med denna policy är att skapa tydliga riktlinjer som ska hjälpa ledare, aktiva och föräldrar att finna stöd och trygghet i vår verkan för drogfrihet.

Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping.

Följande riktlinjer har antagits av Ulricehamns Fritidsfiskare

Alkohol

  • Bruk av alkohol får inte förekomma i samband med någon form av föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

  • Bruk av alkohol får inte förekomma vid någon form av föreningens övriga verksamheter.

  • Det är inte tillåtet att uppträda alkoholpåverkad i kläder med föreningens emblem.

  • Vid arrangerade festligheter kan undantagsvis alkohol förekomma. Då under ordnade former. Detta ska då organiseras med tydlighet, så det framgår att koppling till föreningens ordinarie verksamhet inte finns.

Om reglerna bryts genomför ledare enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som gäller i föreningen. Tillrättavisning delges. Om personen är omyndig kontaktas vårdnadshavare. Vid upprepning kan avstängning från verksamheten och uteslutning ur föreningen bli påföljden.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.

Tobak

  • Det är inte tillåtet för minderåriga medlemmar att använda tobak i någon form i föreningens lokaler, i nära anslutning till lokalen eller vid någon av föreningens verksamheter.

  • Det är inte tillåtet att röka i föreningens lokaler, i nära anslutning till lokalen eller vid övriga föreningsarrangemang.

  • Vi ska verka mot tobaksanvändning och upplysa om nackdelarna.

  • Person som känner sig tvungen att använda tobak ska kunna anvisas till avskild plats, utom synhåll och påverkansfritt för övriga.

Om reglerna bryts genomför ledare enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som gäller i föreningen. Tillrättavisning och information om tobakens negativa verkningar ges.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.

Medlemmar och föräldrar bör föregå med gott exempel och helt avstå från tobaksanvändning.

Narkotika och doping

  • Hantering av narkotika och doping är ett lagbrott och det är inte tillåtet att använda eller hantera narkotika inom förenings verksamheter.

  • Läkarordination av narkotiska preparat av medicinska skäl är undantaget och medlemmen ska kunna uppvisa läkarintyg.

Skulle vi upptäcka att någon medlem använt eller hanterat narkotika eller dopingklassade produkter har vi följande handlingsplan:

Ledare och styrelserepresentant genomför enskilt samtal med berörd person. Om personen är omyndig kontaktas vårdnadshavare. Information om påföljder ges.

Kontakt tas med samhällets berörda myndigheter. Ex Social och polis.

Vid upprepning kan avstängning från verksamheten och uteslutning ur föreningen bli påföljden.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.

Ytterligare åtgärder vid användning av droger inom föreningen:

Inom föreningen värnar vi om varje medlems hälsa och välbefinnande. Vid bruk av droger i alla former ska styrelsen och övriga överväga att hålla samtal med vederbörande och i förekommande fall vårdnadshavare, om bakomliggande orsaker eller problem.

Uppföljning av drogpolicyn

Styrelsen och ledarna är ansvariga för att drogpolicyn kommuniceras och följs upp.

Ledarna är ansvariga för att informera alla medlemmar och föräldrar om drogpolicyn.

Policyn ska finnas att läsa på föreningens hemsida, samt finnas anslagen väl synlig i föreningens lokaler.

Policydokumentet delges nya medlemmar, skolor, sponsorer och övriga samarbetspartners löpande.

Frågan om behov av utbildnings och infoträffar i ämnet, behandlas av styrelsen.

Uppföljning och revidering av drogpolicyn sker av styrelsen.

Policy antagen av Ulricehamns Fritidsfiskares styrelse 2021-03-09

Jämställdhetspolicy för Ulricehamns Fritidsfiskare

Policyn beskriver föreningens inställning att alla ska få samma villkor och utvecklingsmöjligheter.

Mål

• Kvinnor och män ska ha lika stor möjlighet till inflytande i förtroendeuppdrag, samma arbetsvillkor

och möjlighet till utveckling

• Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika stor möjlighet att delta i föreningens aktiviteter

• Att jämställdhetstänkandet ska vara en naturlig del av verksamheten för samtliga medlemmar

• Att behandla människor likvärdigt är ett ansvar som åligger oss alla

• Sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, psykiska/fysiska funktionsvariationer,

etnisk tillhörighet eller mobbing ska aldrig godtas.

Åtgärder

Föreningen ska aktivt verka för jämställdhet mellan könen genom att alla ska tilldelas resurser

efter samma principer när det gäller finansiella medel och deltagande, mm.

Föreningen skall sträva efter att uppnå en så jämn könsfördelning bland föreningens olika poster

som möjligt.

Alla tendenser till trakasserier eller mobbning ska aktivt motverkas.

Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.

Policy antagen av Ulricehamns Fritidsfiskares styrelse 2021-03-09